• اداره نرم افزار و داده

اداره نرم افزار و دادهاداره نرم افزار و داده
زهرا نعیمی
رئیس اداره نرم افزار و داده
z.naeimi@atu.ac.ir
021-48392609
مرتضی آذرخش
کارشناس مسئول نرم افزار ( پرتال دانشگاه )
azarakhsh@atu.ac.ir
021-48392613
آزاده یوسفی
کارشناس تحلیل گر سیستم
a.yousefi@atu.ac.ir
021-48392616
رامین کرمی
کارشناس پشتیبانی نرم افزار
ramin.karami@atu.ac.ir
021-48392619
خانم دادگر
کارشناس رسانه های الکترونیکی ومسئول سایت مرکز
dadgar@atu.ac.ir
021-48392618
میلاد غفوری
کارشناس نرم افزار
m.ghafouri@atu.ac.ir
021-48392622